Contact

Pasibaigus VŠĮ „Viešieji ryšiai“ vykdomam Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  Švietimo ir mokslo ministerijos projektui „T klasė“ progimnazijos „T klasė“ nuo 2015 m. sausio 2 d. perorganizuota į „MT klasę“.


Raidės ,,MT” reiškia ,,Mokytojų. Tėvų”. Toliau galime tik interpretuoti: Miela, Mandagi, Mąstanti, Meniška, Mylinti, Maloni, Mokanti, Trylikta, Teisinga, Tobula, Tvirta, Tolerantiška...

 


Respublikinė metodinė-praktinė konferencija

"Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė"

Šiaulių Gegužių progimnazijoje kovo 26 d. vyksiančioje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" dalyvauja Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, mokytojos Eleną Oldenburg, Vaida Kielienė, Nijolė Misevičienė, Jolanta Chatkevičienė, Asta Lopato, Dalia Mačėnienė, Danguolė Kviliūnienė.

Pranešimai:

1.Pranešimas „ Pažinimo džiaugsmas stebint, tyrinėjant ir išbandant“  respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" “ (pranešėjos mokytojos metodininkės Elena Oldenburg ir Vaida Kielienė)

2. Pranešimas „Veiklų siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais kūrimas“ respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" (pranešėjos progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė)

Tėvų diena – pažintinis-tyriminis veiklinimas

I. Tikslas

Kurti iniciatyvas, skatinančias tėvų ir vaikų bendradarbiavimą, pažintinį-tyriminį veiklinimą progimnazijoje.

II. Uždaviniai

1.      Sudaryti sąlygas tėvams aktyviai domėtis progimnazijos gyvenimu ir rasti veiklų joje.

2.      Tėvų pagalba rengiant mokyklos ir šeimos produktyvios partnerystės programas.

III. Dalyviai

1 a, 1 b, 2 a, 2 b klasių mokiniai ir tėvai: J. Zamalytė-Kerulė (1 a); E. Muraškienė ir Ž. Kopūstienė (1 b); R. Stapulionienė ir S. Zarankienė (2 a); V. Imbrasienė ir J. Spundzevičienė (2 b).

IV. Laikas

2015 m. kovo 26 d. (ketvirtadienis), 8.00-12.00 val.

V. Informacija apie veiklas

Veiklos organizuojamos  (priedas Nr.l).

VI. Laukiamas rezultatas

Nuoširdus mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas, tėvų iniciatyva, geranoriškumas,  savanoriška pagalba. Mamos arba tėčio vedama pamoka – kitokia pamoka – vien jau dėl to ji bus vaikams  labiau įsimintina. Kartu ją lydės geros emocijos, individuali tėvų patirtis, pažinimo džiaugsmasTėvams tai bus puiki proga kitu aspektu pažinti savo vaikus ir jų klasės draugus, susipažinti su pedagogų kasdienybe.

Bus sudarytos sąlygos mokytojams dalyvauti Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyksiančioje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikas. Šeima. Mokykla – sėkminga partnerystė“.

 

Pradinių klasių mokytojos, MT klasės ir Saviugdos klubo narės:

 N.Misevičienė

 V.Kielienė

 E.Oldenburg

D.Kviliūnienė

TĖVŲ DIENOS – PAŽINTINIS-TYRIMINIS VEIKLINIMAS

VEIKLOS PLANAS

Eil.Nr.

Veikla klasėje

Kla-sė

Pa-mo-ka

Tėvų vardas, pavardė

1.

Supažindinimas su VPK tyrėjo profesija

Pokalbis apie policijos darbuoto profesiją

Mokomieji filmukai vaikams

Praktinės užduotys

1 a

1

2

 

3

4

J. Zamalytė-Kerulė

2.

Velykų papročiai ir tradicijos, margučių marginimo būdai

Pažintis su ūkininko profesija

1 b

1-2

 

3-4

Močiutė S. Kateivienė

 

Panevėžio rajono ūkininkai J. Martinonis, E. Martinonienė

3.

Lietuvių liaudies papročiai ir  tradicijos. Velykinis atvirukas

Tyrėjo kelias ( bandymai ir eksperimentai)

2 a

1-2

 

3-4

R. Stapulionienė

 

 

S. Zarankienė

4.

 „Kai aš buvau šios gimnazijos mokinukė...“

Kūrybinis darbas „Velykų medis“

2 b

3-4

 

 

 

J.  Spundzevičienė

V. Imbrasienė

 

„MT – Mokytojai. Tėvai.“  klasės  veiklos planas

2015 m.

1.       Dalyvavimas ir partnerystė Šiaulių Gegužių progimnazijos projekte „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai.“

2.       Dalyvavimas Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyksiančioje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė":

2.1.Pranešimas „ Pažinimo džiaugsmas stebint, tyrinėjant ir išbandant“  respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" “ (pranešėjos mokytojos metodininkės Elena Oldenburg ir Vaida Kielienė)

2.2. Pranešimas „Veiklų siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais kūrimas“ respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje "Vaikas. Šeima. Mokykla - sėkminga partnerystė" (pranešėjos progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė, mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė)

3.       Mokymosi visą gyvenimą sistemos tobulinimas komunikacinės kompetencijos ugdymo srityje.

4.       Tėvų pagalba rengiant mokyklos ir šeimos produktyvios partnerystės programas

5.       Klasės pagrindu sukurtos mokytojų ir tėvų bendruomenės „MT-klasė“ kūrimas-perorganizavimas. 

6.       Pažintinis-tyriminis veiklinimas „Geriau kartą  pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“ (ekskursijos į tėvų darbovietes)

7.       Tėvų vedamos pamokos „Atradimų ir pažinimo džiaugsmas“.

8.       Esminių mokyklos bendruomenės problemų sprendimas  aktyvių diskusijų pagalba.

 1. Iniaciatyvumo,  galimybių bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais formų ieškojimas. Aktyvių tėvų, pedagogų, kitų bendruomenės narių sujungimas į vieną aktyvią bendruomenę „Keisk mąstymą – pakeisi vaiko ateitį“ - iniciatyva, aktyvi žmonių grupė, ir siekis veikti.
 1. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais kultūros kūrimas.

11.    Lietuvos Tėvų Forumo pirmininko Andriaus Murasko paskaita progimnazijos tėvams ir mokytojams  „Apie karjerą kitaip  Mylėti, Stebėti, Palydėti“

12.    Progimnazijos Saviugdos klubo įkūrimas.

13.    Progimnazijos Saviugdos klubo užsiėmimai:

13.1. „Grupės darbiniai susitarimai. Tikslai, uždaviniai. Ko siekiame gyvenime? Kuo skiriasi trumpalaikiai džiaugsmai nuo laimės?“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.2.„Nuo ko prasideda ugdymas? Švietimo ir ugdymo skirtumai bei pagrindiniai tikslai“,  lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.3.„Vertybių (dora, teisingumas, taurumas, principingumas) įtaka žmogaus gyvenimui ir bendruomenei“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.4.„Įsitikinimų, nuostatų įtaka santykiams, jų atsiradimas ir keitimas, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.5.„Charakterio (emocinis intelektas/raštingumas įtaka žmogaus gyvenimui ir bendruomenei“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.6.„Meilė vaikui ugdymo įstaigose – atgyvena ar būtinybė“,“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.7.Įgūdžiai, įpročiai, jų atsiradimas ir keitimas“,  lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

13.8. Aplinkos (šeima, mokykla ir kt.) įtaka vaikui“, lektorė LTF Saviugdos klubo moderatorė, psichologė Rasa Lydekienė

PROJEKTAS „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“

 

I.                   Informacija apie organizatorių

Pavadinimas                     Šiaulių Gegužių progimnazija

Projekto koordinatorius  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė 

Projekto organizatoriai    muzikos mokytoja Raimonda Janulienė, pradinių klasių mokytoja Alina Marcinkienė, dailės mokytoja Regina Rudienė, muzikos mokytoja Auksė Mockienė, šokio mokytoja Daiva Virakienė.

 

II.                Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas                           „MTV – Mokytojai. Tėvai. Vaikai“

Projekto įgyvendinimo laikas               2015 sausis – birželis

Projekto organizatorius                        Šiaulių Gegužių progimnazija

Projekto partneriai                           Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

 

III.             Projekto aprašymas

 1. Projekto santrauka:

 

Vienas svarbiausių Lietuvos mokyklos uždavinių minimas mokyklos bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo institucijos. Tėvai – pirmasis sunkumų įveikimo, bendradarbiavimo, viskuo dalijimosi pavyzdys vaikui. Jam atėjus į mokyklą, į tėvų socializacijos procesą įsitraukia ir mokytojai. Mokyklą ir šeimą jungia tas pats ugdymo objektas – vaikas. Mokytojai, siekdami visapusiškai ugdyti jaunąją asmenybę, turi nuolat glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniu, jo šeima. Ugdymo procese būtina derinti veiklą, bendravimą, bendradarbiavimą, santykius ir sąveiką.

Mokytojai, tėvai ir vaikai vienodai atsakingi už ugdymosi ir asmenybės tobulėjimo sėkmę. Visos grandys suinteresuotos, kad gerėtų mokinių ugdymosi rezultatai. Tai įmanoma tik bendradarbiavimu grindžiamoje aplinkoje. Ilgą laiką bendradarbiavimas buvo aiškinamas tik vienpuse informacija apie vaiko pasiekimus mokykloje per klasės ar visuotinius tėvų susirinkimus. Šiaulių Gegužių progimnazijoje kuriamos programos, kuriomis siekiama lygiaverčio bendradarbiavimo tarp klasės mokytojų, tėvų ir vaikų. Šių grandžių bendradarbiavimas vyksta įvairiomis formomis. Šiandieninėje visuomenėje bendradarbiavimo tema išlieka aktuali. Todėl mes, projekto dalyviai, siekiame ieškoti dar efektyvesnių bendradarbiavimo formų, kuriomis būtų galima kuo daugiau tėvų įtraukti į mokyklos gyvenimą.

 

 1. Projekto tikslas ir uždaviniai:

 

Sutelkti mokyklos bendruomenės dalyvius ir didinti jų tarpusavio supratimą per įvairias veiklas, kurios yra logiškai ir metodiškai susijusios tarpusavyje, sudaro nuoseklią sistemą, tuo stiprina viena kitos poveikį bei užtikrina ilgalaikius efektus.

 1. Kurti mokytojų, mokinių ir tėvų nuoseklų bendradarbiavimą ir atvirą ugdymo ir ugdymosi sistemą.
 2. Skatinti tėvus įsitraukti į pamokinę veiklą, pamokas, turinčias sąsajų su mokomaisiais dalykais ir tėvų profesija.
 3. Kūrimas bendros neformaliojo ugdymo veiklos, skirtos mokytojams, tėvams ir vaikams.
 4. Stiprinti profesinės orientacijos ir mokslo motyvaciją, organizuoti mokinių ekskursijas į tėvų darbovietes, išskiriant mokiniams patraukliausias profesijas.
 5. Stiprinti mokinių savivaldą mokykliniu lygiu (sklaida mokyklos, miesto ar respublikos mastu, reportažų kūrimas, demonstravimas).
 6. Organizuoti metodinę – praktinę konferenciją, dalintis gerąja patirtimi.
 7. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją komunikacinės kompetencijos srityje.

 

3.      Laukiami rezultatai:

 

·         Sukurta nuosekli mokytojų, tėvų ir mokinių bendradarbiavimo sistema: tėvai veda pamokas, susijusias su jų profesijas, organizuoja edukacinius užsiėmimus savo darbovietėje.

·         Projekto metu mokytojai, tėvai ir jų vaikai aktyviai dalyvauja organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje.

·         Tėvai ir mokytojai dalinasi gerąja patirtimi respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje.

„MT klasės“ mokinių sąrašas

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

        1.      

Banienė Diana

        2.      

Chatkevičienė Jolanta

        3.      

Imbrasienė Vaida

        4.      

Kviliūnienė Danguolė

        5.      

Lydekienė Vilma

        6.      

Lopato Asta

        7.      

Macionienė Aldona

        8.      

Mačėnienė Dalia

        9.      

Misevičienė  Nijolė

      10.                  

Oldenburg Elena

      11.                    

Petrulevičienė Vilma

      12.                    

Raudienė Dainora

      13.                    

Taurozienė Rima                                          

      14.            

          15.

      16.

      17.

      18.

     

Skaržauskienė Sonata

Meškauskienė Ingrida

Jurgita Zamalytė-Kerulė

Kielienė Vaida

Chmeliauskienė Laura 

Klasės seniūnė Danguolė Kviliūnienė

Klasės seniūnės pavaduotuoja Jolanta Chatkevičienė